Hjørring Kommune

Samråd for læge, psykiatri og kommune

Samråd for læge, psykiatri og kommune

I samrådet kan der drøftes bekymringer og komplekse enkeltsager om børn og unge i psykisk mistrivsel, som forudsætter tværsektorielt samarbejde.

Samrådets målgruppe

Hjørring kommune har, i samarbejde med Børne- og ungdomspsykiatrien og almen praksis, pr. 1. september 2023, etableret et Samråd for læge, psykiatri og kommune.

Målgruppen udgør børn og unge under 18 år, som er bosat i Hjørring Kommune, med mistrivselsproblematikker, psykiske problemer eller med mistanke om en psykisk lidelse eller udviklingsforstyrrelse, som vanskeligt lader sig afdække.

Der er typisk tale om børn og unge, som kan være i risiko for at falde mellem to stole, da der er tvivl om, hvilken indsats der er den rette og hvor de kan få den bedste hjælp. Der kan f.eks. være usikkerhed om, hvorvidt mistrivslen skyldes sociale forhold, psykisk lidelse eller udviklingsforstyrrelse. Det kan også være sager, som både er forbundet med sociale og psykiatriske problemstillinger.

Din rolle som læge

Det er dig, som praktiserende læge eller pædiater, som kan indstille sager til drøftelse i samrådet. Det er vigtigt, at få samtykke fra forældremyndighedsindehavere, inden sagen kan indstilles. Læse mere om indstilling og samtykke her.

Resultatet af samrådets drøftelse er, at samrådet i fællesskab sammenfatter en anbefaling til den videre håndtering af bekymringen, som sendes til den indstillende praksislæge, forældre med forældremyndighed og eventuelt andre samarbejdspartnere (fx rådgiver, psykolog, m.m.). I denne anbefaling vil det også oplyses, hvis der allerede er nogle iværksatte kommunale indsatser omkring barnet/den unge og familien. Dertil vil der også fremgå relevante kontaktoplysninger på f.eks. myndighedsrådgiver eller PPR til det videre samarbejde.

Samråd for læge, psykiatri og kommune har ikke mulighed for at foretage en eventuel videre henvisning direkte til Børne- og Ungdomspsykiatrien. Henvisning skal stadigvæk foretages af de praktiserende læger eller Hjørring Kommune jf. Tværsektoriel samarbejdsaftale.

Samråd for læge, psykiatri og kommune består af:

  • Teamleder fra Familie- og Handicapafdelingen, Hjørring Kommune.
  • Psykolog fra PPR, Hjørring Kommune.
  • Praksiskonsulent, almen lægepraksis.
  • Socialrådgiver, Børne- og Ungdomspsykiatrien.
  • Specialpsykolog eller speciallæge, Børne- og Ungdomspsykiatrien.
  • Sekretær, Hjørring Kommune.

 

I Samråd for læge psykiatri og kommune er det praksiskonsulentens opgave at repræsentere almen lægepraksis, hvilket vil sige at det også bliver praksiskonsulenten som bærer indstillingen med ind i forummet. Samrådet er derfor et sparringsforum uden deltagelse fra barnet, familien eller den indstillende læge.

Der er årligt 10 møder i Samråd for læge, psykiatri og kommune, med pause over sommeren.

Samrådet afvikles d. 1. tirsdag i måneden.

Der kan dagsordenssættes 3 sager pr. møde.

En indstilling vil blive sat på det førstkommende samråd med ledig plads, med mulighed for at udvide kapaciteten efter behov.

Baggrunden for Samråd for læge, psykiatri og Kommune er, at det hidtil er erfaret, at en del henvisninger fra almen praksis til Børne- og ungdomspsykiatrien returneres pga. utilstrækkelige oplysninger, særligt vedrørende tidligere og aktuelle indsatser, samt netværksarbejde omkring barnet/den unge.

Samråd for læge, psykiatri og kommune er et tværsektorielt råd, som har til opgave at belyse komplekse sager om børn og unge under 18 år, som har vanskeligheder, der er karakteriseret af at befinde sig i gråzonen mellem, hvad der kan håndteres via støttende indsatser i primærsektoren eller kalder på hhv. udredning og evt. behandling i psykiatrisk regi. Samrådet er også et forum for vidensdeling mellem sektorer for koordinering af indsats, så flere børn og unge rettidigt får den rette hjælp, i rette rækkefølge.

Kontakt

Sekretariatet

Mail: ppr@hjoerring.dk
Tlf. 72 33 36 93

Sekretariatet for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har det praktiske og koordinerende ansvar ift. planlægning og afvikling af samråd.

Cases

Praksiseksempler fra samråd i Aalborg Kommune