Tandpleje for voksne

Udover tandpleje til børn og unge op til 18 år, tilbyder den kommunale tandpleje behandling til borgere, der ikke har mulighed for at benytte tilbud hos private praktiserende tandlæger. Borgere skal opfylde forskellige kriterier, for at kunne modtage kommunal tandpleje som voksen. Herunder ses de tre forskellige ordninger.

Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er et tilbud til borgere over 18 år, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte det almindelige tandplejetilbud på handicapvenlige tandklinikker. Borgerne visiteres oftest til tilbuddet i forbindelse med den almindelige visitering til praktisk hjælp og pleje, som foretages af kommunens visitatorer.

Der er en egenbetaling på 200 kr. årligt.

Læs mere om omsorgstandpleje - klik her

Specialtandpleje

Specialtandpleje er et tilbud til borgere, der er sindslidende og udviklingshæmmede med en så betydelig og varig nedsat funktionsevne, at de ikke kan benytte det almindelige tandplejetilbud. Henvisning til Specialtandpleje sker via en fagperson, der har jævnlig kontakt med og kendskab til borgerens funktionsnedsættelse. Fagpersonen kontakter Hjørring kommunale Tandpleje, der foretager den tandlægefaglige vurdering, om patienten skal visiteres til Specialtandpleje.

Der er en egenbetaling på max 2010 kr. (reguleres årligt)

Læs mere om specialtandpleje - klik her

Socialtandpleje

Socialtandpleje er et gratis tilbud til udsatte og hjemløse borgere fra 18 år og opefter. Tilbuddet er rettet mod gadehjemløse samt borgere, der har tilknytning til f.eks. ”Det røde hus” eller ”Værestedet-Hirtshals”. Det kan også være til borgere, som ikke kan opholde sig i egen bolig. Socialtandpleje er tiltænkt en lille gruppe borgere. Vurderes borger til at opfylde kriterierne for socialtandpleje, skal borger først godkendes af Hjørring Kommune.

Læs mere om socialtandpleje - klik her