PPR

PPR tilbyder skoler og dagtilbud faglig sparring og vejledning, der har til formål at styrke arbejdet med inkluderende børnefællesskaber og at medudvikle de pædagogiske indsatser der kan skabe trivsel og læring for alle børn.

Rådgivningen og vejledningen er rettet mod fagpersonale og forældre og ud over den rådgivende forebyggende og tidlige indsats, kan PPR foretage vurderinger i forhold til børn og unges støtteniveau i skole- og dagtilbud samt sproglige og motoriske screeninger. På denne baggrund kan PPR yde rådgivning og vejledning, der gør det muligt for skoler og dagtilbud samt forældre at understøtte barnets udvikling, læring og trivsel bedst muligt. 

PPR vil i mødet med en opgave foretage en konkret, indledende vurdering. På den baggrund vil PPR bidrage til afklaring af næste relevant skridt. Det kan være indsatser beskrevet på alle de føromtalte trin. Men altid vil der være sideløbende men PPR vil altid arbejde processuelt og kontekstuelt med de voksne rundt om barnet/den unge for at afhjælpe problematikkerne og kvalificere indsatsen både for fagprofessionelle samt give råd og vejledning til forældrene.

PPR arbejder i udgangspunktet med at få børn og unge til at lykkes i de kontekster, de befinder sig i med hovedfokus på skole- og dagtilbudskonteksten. PPR’s opgave er derfor mangefacetteret. En sag ved PPR kræver derfor ikke udelukkende et individuelt fokus. Der vil være fokus på klassefællesskabet, læringsmiljø, aktivering af andre kommunale aktører m.m.; alt sammen med det formål at afhjælpe vanskeligheder eller støtte barnet i sin udvikling. PPR vil altid sigte mod en grundig helhedsvurdering af barnet/den unge, der forholder sig til både effekten af igangsatte indsatser og anbefalinger af yderligere indsatser. I denne proces kan PPR udarbejde en psykologisk undersøgelse. PPR kan henvise til Børne- og Ungdomspsykiatrien på det tidspunkt i forløbet, hvor der optræder en begrundet mistanke om, at barnet/den unge kan have en psykiatrisk diagnose, som bør afdækkes.

PPR kan også undervise småbørn med specifikke sproglige vanskeligheder.

PPR varetager betjeningen af Hjørring Kommunes specialklasser samt etablerer og følger op på skoletilbud til børn anbragt udenfor kommunen.

Faglige kompetencer i PPR

I PPR er der ansat psykologer, tale- og hørekonsulenter og fysioterapeuter.

Kontakt PPR

Pædagogisk Psykologi Rådgivning

Tlf.: 7233 3693
Hverdage kl. 9.00 - 14.00 undtagen onsdag

Læs mere her