Genoptræning, vedligeholdelsestræning og vederlagsfri fysioterapi

Hjørring Kommune yder genoptræning/vedligeholdende træning til fortrinsvis ældre borgere fx faldtruede borgere, borgere svækkede ef­ter influenza, borgere der har sværere ved at klare de daglige gøremål samt borgere med dysfagi. 

Hjørring Kommune yder genoptræning/vedligeholdelsestræning til børn 0-18 år med større eller mindre grad af forsinket og/eller afvi­gende motorisk udvikling, sansemotoriske forstyrrelser og kognitive forstyrrelser mv. samt til børn med dysfagi.

Borger kan få tilbudt genoptræning efter sygehuskontakt. Det er ordinerende sygehuslæge, der vurderer, om borger har behov for genoptræning og har ansvar for udfærdigelse af planen.

Genoptræningen foregår på både basalt og avanceret niveau efter fag­lig vurdering af terapeut.

OE-Team: Skulder/albue/hånd

Borgere med skulder-/albue-/håndproblemstikker efter operativt ind­greb eller konservativt behandlet.

UE-Team: hofte/knæ/fod

Borgere med hofte-/knæ-/fodproblematikker efter operativt indgreb eller konservativt behandlet.

GLAD-træning

Træning til borgere med slidgigt i knæ og hofter efter aftalte kri­terier i "Model for samarbejde vedrørende træning i stedet for opera­tion", hvor der er beskrevet, at følgende borgere skal henvises til træ­ning i kommunalt regi:

  • Borgere tilknyttet hjemmepleje/hjemmesygepleje
  • Borgere med lav egenomsorgsevne.
  • Borgere hvor flere forskellige indsatser skal koordineres.

Det vil sige, at det er den mere komplekse gruppe af borgere, der skal have indsatsen i kommunalt regi. Øvrige borgere skal henvises til privat praktiserende fysioterapeuter.

Reuma-Team

Borgere med specifikke eller uspecifikke reumatologiske problematik­ker efter operativt indgreb eller konservativt behandlet.

Genoptræningen foregår på både basalt og avanceret niveau. 

Neuro-Team

Borgere med erhvervet hjerneskade eller borgere med andre neurolo­giske lidelser fx dissemineret sclerose eller Parkinson, der har medført ny funktionsnedsættelse.

Børne-Team

Børn med større eller mindre grad af forsinket og/eller afvigende moto­risk udvikling, sansemotoriske forstyrrelser og kognitive forstyrrelser mv., samt børn med dysfagi.

Ergoterapeuter

Ergoterapeuter i Træningsenheden varetager bl.a. screening og træning af borgere med dysfagi, genoptræning af borgere under og efter behandling af hoved-hals-cancer, kognitiv genoptræning af borgere med neurologiske skader, genoptræning af hænder efter traume eller ved fx reumatologiske lidelser, vurderinger og træning af babyer og børn med motoriske og/eller spiseproblematikker. Herudover udføres ADL-vurderinger og -træninger ved alle borgergruppe – Reuma, geriatiske, OE, UE, Neuro osv.

Se tidligere under "Rehabilitering".

Træningsenheden varetager den fysioterapeutiske og ergoterapeutiske træning i de kommunale rehabiliteringstilbud vedrørende Type 2 Dia­betes, KOL, Hjerte-/Karsygdomme, Osteoporose og Kræft. Herudover patient­undervisning. Al træning foregår på hold. 

Målgruppe for indsatsen er

  1. Borgere med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.
  2. Borgere med svært fysisk handicap.

Træningsenheden er leverandør af vederlagsfri fysioterapi

  • Holdtræning på Sundhedscentret og på Lynggården Træningscen­ter til voksne.
  • Individuel vederlagsfri fysioterapi på NBV (Nordjyllands Beskyt­tede Værksted) til voksne.
  • Individuel vederlagsfri fysioterapi i Børnehuset Bagterp (special dag­tilbud) til børn.
  • Individuel vederlagsfri fysioterapi til børn på Sundhedscentret.
  • Individuel vederlagsfri fysioterapi til borgere på kommunens ple­jecen­tre.

Genoptræningen udføres af autoriserede fysioterapeuter og autorise­rede ergoterapeuter.

Borgeren indkaldes altid til en samtale (eller der aflægges hjemmebe­søg) inden træningsforløbet igangsættes, hvor der aftales en behand­lingsplan med målsætning, indhold i træningen, længde af forløbet mv.

Træningen kan foregå individuelt eller på hold. Nogle hold indeholder også patientundervisning.

Henvisningsmetode

Borgeren kan henvises til fysioterapeutisk og ergoterapeutisk genop­træning/vedligeholdelsestræning i henhold til de gældende regler her­for.